معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: عیدی کارمندان دولت به میزان۳۵۰ هزار تومان همراه با حقوق بهمن ماه پرداخت می‌شود.

رحیم ممبینی افزود: عیدی کارمندان دولت به میزان ۳۵۰ هزار تومان همراه با حقوق بهمن ماه پرداخت می‌شود.

بر اساس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفان معادل ۵۰۰۰ می‌باشد.

در تبصره ماده ۶۴ آمده است ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

بر اساس قانون بودجه سال  ۱۳۹۰ و نیز تصویب نامه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۰ که در ۲۹ خرداد ۹۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده، آمده است:

ا- ضریب حقوق سال  ۱۳۹۰ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۹ هزار و ۹۶۵ ریال تعیین می‌شود.

در ماده ۲ این تصویبنامه ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۹۰ به میزان ۷۰۰ ریال تعیین می‌شود.

۳- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت( ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۹۰ به میزان ۷۰۰ ریال تعیین می‌شود.

۴- ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۹۰ به میزان ۷۰۰ ریال تعیین می‌شود.

۵- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های موضوع بند ۷۹ ماده واحده قانون بودجه ۹۰ کل کشور از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به میزان ۱۰ درصد تعیین می‌شود.

۶- عیدی پایان سال غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۹۰ به میزان عیدی پایان سال مشمولان قانون یاد شده تعیین می‌شود.

۷- حداقل حقوق و فوق‌العاده مستمر شاغلان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثناء مشمولان بند ۹ این تصویب‌نامه در سال  ۹۰ به میزان ۳ میلیون و  ۴۱۰ هزار ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده مستمر این قبیل کارمندان ۷ برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

۸- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان  ۳ میلیون و  ۴۱۰ هزار ریال تعیین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر این اساس میزان عیدی کارمندان دولت طبق محاسبه فرمول یاد شده، از ضرب کردن رقم ۵ هزار ضریب حقوق ۷۰۰ ریال مقدار ۳ میلیون و ۵۰۰هزار ریال یا ۳۵۰ هزار تومان به دست می‌آید و همان گونه که لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور پیش از این اعلام کرده، عیدی کارمندان دولت در سال جاری ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.