حرکات خطرناک برخی موتور سوارن در اتوبان بابایی در روزهای جمعه، سلامت سرنشینان سایر خودروهای سواری و همچنین خود راکب را به مخاطره می اندازد .