معاون اموزش و پژوهش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت : قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران روز به روز توان تاثیرگذاری خود را نشان می دهد . دهشیری در دومین نشست تخصصی بیداری اسلامی ترجمان انقلاب اسلامی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خصوص تاثیر حیات بخش انقلاب اسلامی برخیزش های معاصر افزود : انقلاب اسلامی با مطرح کردن تمدن نوین اسلامی موجب باز خیزی تمدن اسلامی شد . وی شرایط کنونی را بسیار حساس دانست و تصریح کرد : شرایط کنونی نه فقط برای کشورهای منطقه بلکه برای کل نظام بین الملل سرنوشت ساز است و به گونه ای همانند دوران پس از جنگ جهانی دوم است . دهشیری گفت : پس از جنگ جهانی دوم با توجه به شکست نازیسم دولتهای متفق برای پایه ریزی نظم نوین جهانی گردهم امدند و هم اکنون هم چنین فضا و بستری فراهم است که نظم جدیدی در جهان پایه ریزی شود با این تفاوت که دولت پیروز مشخص است . معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اینکه جهان امروز در فضای انتقالی سیر می کند تصریح کرد : در فضای کنونی بین الملل قدرت پیروز دقیقا مشخص نیست و فضای به گونه ای است که همه تلاش دارند از این وضع حداکثر استفاده را داشته باشند . وی بابیان اینکه دو جریان اسلامی و نظام سرمایه داری لیبرال در این فضا وجود دارد افزود : جریان اسلامی معتقد به حاکمیت اسلام بر منطقه و جهان است و دین نقش مهمی در حرکت بخشی به تحولات بین المللی دارد و رهبری ان را انقلاب اسلامی ایران برعهده دارد . دهشیری گفت : جریان نظام سرمایه داری لیبرال به رهبری امریکا و غرب در تلاش است که جریان بیداری اسلامی را به نفع خود رقم زند و تلاش می کند که با نامگذاری ان با عناوین ناسیونالسیم عربی ، بهار عربی و بیداری عربی مسیر ان را منحرف کند . معاون اموزش و پژوهش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت : انقلاب اسلامی ایران هم در فرایند جنبش های موجود و هم در مرحله نهاد سازی انها تاثیرگذار بوده و خواهد بود و این ظرفیت وجود دارد که هر کسی متناسب با ظرفیت و توان درونی خود این گفتمان را درک کند