مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه قم پیشرفت ایران را پیشرفتی توام با معنویت عنوان کرد.

امین کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران با بیان اینکه پیشرفت ایران پیشرفتی توام با معنویت است گفت: ایران رتبه اول را در پیشرفت علمی در سراسر جهان کسب کرده است.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت ایران در سراسر جهان هم از جهت علمی و هم از جهت معنوی بوده است افزود: این پیشرفت در طی ۳۳سال به نسل‌های بعد نیز انتقال پیدا کرده است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه قم با اشاره به ضعف‌های کنونی جامعه افزود: پس از فوت حضرت امام خمینی (ره)، اشرافی‌گری در جامعه ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه چنانچه اصل در جامعه توسعه قرارگیرد اشرافی گرایی در جامعه افزایش می‌یابد ادامه داد: زمانی که اشرافی گرایی در جامعه ایجاد شود به عدالت اجتماعی توجهی نمی‌شود و این امر موجب شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود.

تحریم‌ها از ابعاد مختلف به نفع ایران است

وی با اشاره به اینکه تحریم‌هایی که ایران با آن مواجه شده است به نفع ایران بوده است افزود: این تحریم‌ها در بعد هسته‌ای ایران را به پتانسیل بالایی رسانده است.

کیانی بیان کرد: در بعد علمی تحریم‌ها باعث پیشرفت ایران در منطقه شده است.

وی گفت: در بعد سیاسی تحریم‌ها باعث شده است جوانان از ملیت‌های مختلف جهان اسلام مقام معظم رهبری را به عنوان مقتدای خود قرار داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها در بعد اقتصادی نیز موثر بوده است افزود: تحریم‌ها باعث ایجاد اقتصاد قومی و بومی در کشور می‌شود.

کیانی در پایان بیان کرد: تحریم نفت از سوی اروپا موجب می‌شود ۱۵درصد از نفتی که به اروپا منتقل می‌شود در ایران ذخیره و از سوی دیگر با بالار فتن قیمت نفت، قیمت آن ۱۵درصد نفت جبران شود.