رضا ربع پهلوی گفت: من در این دو سال با خیلی از نمایندگان جنبش سبز تماس داشتم.
وی در گفت وگو با صدای آمریکا اشاره ای به هویت افراد یاد شده نکرد اما گزارش ها حاکی است کسانی چون اردشیر امیرارجمند و سازگارا زد و بندهای ویژه ای با سلطنت طلبان پیدا کرده اند. ربع پهلوی می گوید با این طیف ها درباره سکولاریسم به نتیجه رسیده است. شاهزاده ناکام پهلوی همچنین می گوید نظام پادشاهی را به جمهوری ترجیح می دهد(!)
در حالی که برخی سران نظامی رژیم شاه پس از فرار از کشور، با رژیم صدام ارتباط گرفتند، ربع پهلوی ادعا کرده است: من وطن پرستم حتی داوطلب شدم علیه صدام و قوای متجاوز بجنگم(!)