«جنبش سبز به زندگی نباتی دچار شده و با وضعیت فعلی مرگ آن حتمی است».
این مطلب را پایگاه اینترنتی ندای سبز مورد تاکید قرار داد که توسط برخی اعضای متواری حزب مشارکت، از خارج کشور – و البته به شکل نیمه تعطیل- فعالیت می کند. ندای سبز تصریح می کند جنبش دیگر وجود خارجی ندارد و در فضای مجازی متوقف شده؛ همین حیات نباتی و گیاهی به جنبش داده است و مثل انسانی می ماند که بر تخت، زندگی نباتی دارد اما زندگی او حقیقی و واقعی نیست.
«ح-ز» از خوانندگان ورشکسته ای هم که مدتی از سوی سایت هایی نظیر کلمه به بازی گرفته شد، در فیس بوک نوشته است: بیاییم صادقانه خودمان را محک بزنیم و قضاوت کنیم که چه قدر حاضریم در فضای حقیقی همانی را بگوییم که در فضای مجازی می گوییم، حاضریم همان کاری را بکنیم که در فضای مجازی شعارش را می دهیم و همانی باشیم که در فضای مجازی نشان می دهیم.
وی می افزاید: آیا فکر کرده ایم که اگر این فضای مجازی وجود نداشت ما کجای دنیای واقعی قرار داشتیم؟ اگر فضایی نبود تا تصویر غیرواقعی از خودمان در فیس بوک قرار دهیم و نامستعار به کار ببریم، چگونه با واقعیت روبرو می شدیم؟!
یادآور می شود هفته گذشته نیز عباس عبدی در مصاحبه با یکی از روزنامه های زنجیره ای تصریح کرده بود: مشکل اصلی اصلاح طلبان این است که خود را به موج بسیار مواج رسانه ای و ضمنا کم پشتوانه ای سپرده اند که نه واجد تحلیل درستی است و نه قدرت لازم را دارد و نه با مسئولیت کافی همراه است. اولین کار اصلاح طلبان باید خلاص شدن از این موج باشد، موجی که مجازی است، بیش از آن که واقعی باشد.