با تصویب هیات دولت، میزان و چگونگی پرداخت حقوق معوق آزادگان موضوع ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مشخص شد. در این مصوبه حقوق هر ماه اسارت بصورت خالص ۵ میلیون ریال تعیین شده است.
بر اساس مصوبه هیات دولت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف شده است ۲۵درصد حقوق معوق آزادگان سرافراز را تا پایان سال جاری بصورت نقد تامین کند و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ۷۵درصد باقی مانده مطالبات آزادگان سرافراز را بر اساس بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در قالب سهام بانکها، شرکتهای پتروشیمی و یا پالایشگاهها تامین و در اختیار آزادگان قرار دهد.
واحد خبر – بر اساس این مصوبه آزادگانی که در دوران اسارت، خانواده های آنها از هیچ حقوقی برخوردار نبودند، به ازای هر ماه از دو برابر حقوق ماهیانه و بقیه افراد از مانده حقوق معوق برخوردار خواهند شد.