روزنامه نگار امریکایی تصریح کرد بحران اقتصادی اروپا عمیق است و تداوم خواهد داشت . گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، آرین گوپتا سردبیر روزنامه ایندیپندنت چاپ لس انجلس گفت:«کشورهای اروپایی با مشکلات مالی و اقتصادی مواجه هستند.

کسری بودجه سبب شده است کشورهای اروپایی به سمت اجرای ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه های دولت در بخش هزینه های عمومی روی بیاورند.

سیر اوضاع اقتصادی در اروپا به گونه ای است که کشورهای اروپای غربی بار دیگر دچار رکود اقتصادی می شوند.

سیاستهای ریاضت اقتصادی به ضرر مستمری بگیران تمام می شود و در نهایت بیکاری را هم در کشورهای اروپایی افزایش می دهد.

اجرای این سیاستها به منزله کاهش هزینه های بخشهای دولتی است که درنتیجه ان شماری از کارکنان کنونی سازمانهای دولتی در این کشورهای اروپایی باید اخراج شوند.

نتیجه طبیعی این روند، افزایش بیکاری در این کشورها است.

هربچه ای هم می داند که دولت در شرایط بحران اقتصادی بجای انکه بودجه حمایتی از بخشهای عمومی را کاهش بدهد باید به فکر ایجاد فرصتهای شغلی باشد و از نظام تامین اجتماعی و مستمری بگیران حمایت کند.

اگر این اقدامات صورت نپذیرد، کشورهای اروپایی چندین سال در رکود اقتصادی خواهند داشت همانطور که رکود اقتصادی در ژاپن بیش از بیست سال طول کشید.»