دختری که خودش را شبیه خواننده مورد علاقه اش کرده


خبرگزاری بی حرف۱۱ژانویه۲۰۱۲، ۲۱دی۱۳۹۰: پرامیس تامانگ فان چینی که هنرمند گریم است از شدت علاقه به خواننده رپ محبوبش، دریک، با استفاده از چند ترفند گریم از شکل یک دختر چینی به شکل مردی با ته ریش درآمد، و در این کار موفق هم شد.