شیرین عبادی با حضور در جمع کارمندان وزارت خارجه انگلیس به سخنرانی در خصوص دموکراسی و نقش زنان و جنبش فمینیستی در ایران پرداخت.
بنابر گزارش دریافتی کیهان، وی در این سخنرانی گفته است: «زنان ایران بسیار قوی هستند و تردیدی نیست که این بار، دموکراسی به دست زنان به ایران می آید و مردان ایران با جنبش فمینیستی همراهی نشان داده اند. کمکی که از دست بریتانیا و دیگر کشورهای دمکراتیک برمی آید این است که به کشورهای خاورمیانه که حقوق زنان را به رسمیت نمی شناسند، سفیر زن بفرستند».
بنابراین گزارش، یکی از محورهای مورد بحث وی با وزارت خارجه انگلیس، نحوه پیشبرد موضوعات حقوق بشری در سطوح مختلف برای اعمال فشار بر ایران اسلامی، و هم چنین فعال شدن کمپین های مختلف در انگلیس، اروپا و آمریکا همزمان با تحولات شمال آفریقا بوده است.
اخیراً هم اطلاعاتی منتشر شد که نشان می داد عبادی قصد دارد یک کمپین در حمایت از موسوی و کروبی راه بیندازد.
گفتنی است شیرین عبادی بعد از پایان سخنرانی خود در ملاقات خصوصی با معاون وزیر خارجه انگلیس از اینکه دیگر در کانون اخبار رسانه ها نیست به شدت ابراز نگرانی کرده و از او خواسته است به مطبوعات و رسانه های انگلیس برای مصاحبه با وی توصیه کند! در همان حال یک سایت وابسته به گروههای سلطنت طلب فاش کرد که معاون وزیر خارجه انگلیس تلویحاً به شیرین عبادی یادآور شده است که رسانه های انگلیسی زبان فعالیت ایشان را در کانون توجه مخاطبان خود تلقی نمی کنند و رسانه های فارسی زبان بی بی سی و VOA نیز در مصاحبه ها و تولید برنامه ها به تمایل مخاطبان ایرانی خود نگاه می کنند. این سایت سلطنت طلب در ادامه گزارش خود آورده است «پاسخ محترمانه معاون وزیر خارجه انگلیس به خانم شیرین عبادی را می توان اینگونه ترجمه کرد که خانم عبادی دوران شما تمام شده است»!