وقتی که خوشی زیاد باعث میشه طراحان دست به ابتکار بزنند، همچین اتفاقی پیش میاد. شاید تنها کاربرد خوب این لباس‌ها این باشد که عروس خانم برای پاک کردن آرایش‌اش می‌تواند از لباسش  کمک بگیرد!!
تصاویر عروس‌هایی که لباس‌هایشان از دستمال توالت ساخته شده است
تصاویر عروس‌هایی که لباس‌هایشان از دستمال توالت ساخته شده است
تصاویر عروس‌هایی که لباس‌هایشان از دستمال توالت ساخته شده است
تصاویر عروس‌هایی که لباس‌هایشان از دستمال توالت ساخته شده است
تصاویر عروس‌هایی که لباس‌هایشان از دستمال توالت ساخته شده است
تصاویر عروس‌هایی که لباس‌هایشان از دستمال توالت ساخته شده است
تصاویر عروس‌هایی که لباس‌هایشان از دستمال توالت ساخته شده است