یک ضد انقلاب مرتبط با سران داخلی فتنه که البته مدتی است به دلیل گاف های متعدد عزل شده، در تازه ترین شیرین کاری خود راهبرد واقعی جریان فتنه داخلی در مورد انتخابات مجلس را لو داد.
مجتبی واحدی که اخیرا با سلطنت طلب ها هم مرتبط شده به بی بی سی فارسی گفت اصلاح طلبان در اصل در پی تحریم انتخابات هستند ولی نمی خواهند این کلمه را به کار ببرند چون از تبعات آن می ترسند.
واحدی گفت: «من معتقدم که اصلاح طلب ها به صورت عام اگر چه خیلی صریح نگفتند، ولی معنای حرف شان تحریم انتخابات است. کروبی هم که به صورت صریح این را گفته. در واقع برآیند اظهار نظری که اصلاح طلب ها کردند از اظهار نظر آقای تاج زاده گرفته تا صحبت های دیگران، برآیندش تحریم انتخابات بوده است».
رضا علیجانی عضو گروهک غیر قانونی نهضت آزادی هم که اکنون به خارج از ایران گریخته، در مصاحبه ای دیگر با بی بی سی اظهارات واحدی را تایید کرده است. وی می گوید: «حقیقتاً اگر بخواهیم ذات پندارانه برخورد نکنیم این کلمات در ادبیات سیاسی و به ویژه امنیتی در ایران در داخل کشور یک مقدار به صورت قراردادی یکسری تعریف هایی را پذیرفته است. عدم شرکت، لیست ندادن، نامزد نشدن و این که من اختیار خودم را دارم و شرکت نمی کنم. تحریم ظاهراً به این معنا است که من دیگران را هم تبلیغ به عدم شرکت می کنم. این ها یک سنگرهای دفاعی است و البته سنگرهای کوچکتر است که در بازجویی ها و در برخوردهای امنیتی، دوستان در داخل کشور از آن استفاده می کنند، ولی همان طور که در گزارش شما بود، اگر از ظاهر کلمات بگذریم در محتوا، هم بیانیه شورای هماهنگی، هم بیانیه شجاعانه ای که زندانیان دادند، بیانیه ۱۴۳ نفر قبلی به هر حال خروجی همه شان مشترک بود و آن نه تنها عدم شرکت بود، بلکه مغایر منافع ملی و مغایر آزادی و مغایر دموکراسی دانستن شرکت بود و این ظاهراً در محتوا تفاوتی با تحریم ندارد، هر چند باید شرایط دوستان در داخل را درک کرد و از این که یک سنگرهای کوچک دفاعی را برای برخوردهای امنیتی شان حفظ بکنند، خیلی نباید ناراحت بود».
واحدی و علیجانی در حالی این سخنان را علنا بر زبان آورده اند که افرادی مانند محمد خاتمی در داخل به شدت نگران آن هستند که مارک «تحریمی» بر پیشانی آنها بچسبد.