به گزارش خبرگزاری مهر، علی ترابی گفت: تعداد فروشگاههای عرضه کننده نانهای بسته بندی شده غیر مجاز که به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند ۱۰۸ واحد هستند که ازاین ۱۰۸ مورد ۹۸ مورد منجر به صدورحکم، ۸ مورد برائت و ۲ مورد آموزش و تذکر بوده است.

کارشناس مسئول واحد سلامت محیط مرکز بهداشت کرمانشاه افزود: در پیگیری مصوبات شورای سیاستگذاری گندم، آرد و نان استان، تیمی متشکل از نمایندگان استانداری، فرمانداری، مجمع امور صنفی، تعزیرات حکومتی، اداره غله، اداره نظارت برموادغذایی، سازمان بازرگانی، اتحادیه خبازان و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برای نظارت و برخوردقانونی با واحدهای نانوایی متخلف و فروشگاههای عرضه کننده نانهای بسته بندی شده غیر مجاز تشکیل شد.

ترابی در پایان تاکید کرد: طی ۶۳ روز بازرسی تا هفتم دیماه از ۴۰۳ واحد نانوایی بازدید به عمل آمده و ۲۳۵ واحد متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند که از این تعداد، ۷۱ واحد نانوایی پلمپ شدند.