برای دانشجویان دوره روزانه در طول تحصیل برای هر رویداد یک نوبت و به میزان ۰۰۰/۲۰۰/۱ وام ضروری تعلق می گیرد.

تصادف، بیماری‌، آتش‌ سوزی‌، خرید عینک‌ طبی‌، هزینه‌ پایان‌ نامه‌ تحصیلی‌، فوت‌ یکی‌ از بستگان‌ درجه‌ یک‌، پیش‌ پرداخت‌ مسکن‌ استیجاری، هزینه‌ خرید لوازم‌ کمک‌ آموزشی‌، وقوع‌ حوادث‌ طبیعی‌ ( زلزله‌ ـ سیل‌ ـ خشکسالی‌ و …)، پرداخت شهریه ( فقط برای دانشجویان دوره شبانه)،  مواردی است که به آنها وام ضروری تعلق می گیرد.

مشکلاتی غیر از رویدادهای ذکرشده می‌بایست به تایید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برسد.

وام ضروری شامل۳۰ درصد دانشجویان ورودی قبل از سال ۸۲ شبانه نیز می شود و در هر مقطع به میزان چهار نوبت ۰۰۰/۲۰۰/۱ است.
ثبت‌ نام‌ در حداقل‌ ۱۲ واحد در زمان‌ درخواست‌ وام‌، دارا بودن‌ معدل‌ کل‌ حداقل ۱۲ در زمان‌ درخواست‌ وام و پرداخت ‌از‌ نیمسال‌ دوم ‌تحصیل‌ از شرایط دریافت وام ضروری است.