سردار بهمن کارگر در مراسم آغازین نخستین همایش ملی افکار عمومی و امنیت اجتماعی با بیان اینکه نیروی انتظامی برای نخستین بار همایشی با این موضوع را در کشور برگزار می‌کند گفت: امیدواریم با کمک اندیشمندان و دانشگاهیان سلسله این نشست‌ها را برگزار کنیم.وی با بیان اینکه پلیس معتقد است که امنیت پایدار، امنیتی مشارکتی است گفت: امنیت مشارکتی نیز با همیاری و همکاری مردم ایجاد می‌شود.

معاون اجتماعی ناجا افزود: ما در نیروی انتظامی به دنبال اقتدار نرم هستیم و این اقتدار بدون مشارکت مردم تحقق نمی‌یابد.

کارگر با بیان اینکه پلیس به دنبال پیشگیری اجتماعی است گفت: از دید پلیس پیشگیری اجتماعی مقدم بر سایر پیشگیری‌هاست.معاون اجتماعی نیروی انتظامی در پایان با بیان اینکه ما باید به سمت پیشگیری اجتماعی روی آوریم گفت: معتقدیم سازمانی موفق است که ضمن پیش‌بینی اجتماعی، پیش‌سازی نیز داشته باشد.