اندیشمند و زبانشناس امریکایی جنبش ضدسرمایه داری مردم امریکا را موفق ارزیابی کرد.

به گزارش  شبکه تلویزیونی پرس تی وی ، نوام چامسکی که نظریه های او در حوزه زبانشناسی انقلابی جهانی بوجود آورده است گفت:«  جنبش اعتراضی مردم امریکا در قالب حرکت موسوم به تسخیر وال استریت ادامه دارد. به نظر من، این جنبش به شدت موفق بوده است. این جنبش توانسته است ماهیت گفتمان سیاسی و اجتماعی غالب بر امریکا راتغییر بدهد.این دستاورد در چنین مدت کوتاهی ، بسیار حائز اهمیت است.»