آقای ضرغامی چشمتان روشن،

اگر شما بجای این خانم بودید …