این تصاویر زیبای آفریقا را جورج  استنمتز عکس برداری کرده است.

قاره آفریقا

 

قاره آفریقا

 

قاره آفریقا
قاره آفریقا

 

قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا

 

قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا

 

قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا