پس از اینکه کشورهای غربی احساس کردند قدرت معترضان لیبی از حد انتظار خارج شده و دیگر قذافی به پایان کار خود نزدیک شده است با وعده هایی سعی کردند خود را به معترضان، که صاحبان حکومت آینده لیبی هستند، نزدیک کنند. ولی تاکنون به هیچکدام از وعده های خود جامعه عمل نپوشانده اند.
در این راستا سایت بی بی سی در خبر امروز خود ۱۹ ژوئن ( ۲۸ خرداد) نوشت: «مخالفان مسلح سرهنگ قذافی، رهبر تحت فشار لیبی، کشورهای غربی را متهم کرده اند که به وعده های خود در مورد کمک مالی به آنها جامه عمل نپوشانده اند.»
این سایت به نقل از علی طرهونی، وزیر نفت و اقتصاد انقلابیون افزود: «تولید نفت به دلیل آسیب های وارده از جنگ با نیروهای معمر قذافی، متوقف شده است و برای ادامه تولید نفت نیاز فوری به کمک مالی داریم.»
بی بی سی در پایان آورد: «به گفته آقای طرهونی، غرب یا متوجه وضعیت آنها نیست، یا اهمیتی نمی دهد.»