معاون امورمسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ازامضای تفاهمنامه کاهش تعرفه بیمه مسکن مهر در کشور خبرداد .

 ابوالفضل صومعلو گفت: با امضای تفاهمنامه ای میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی سهم بیمه هرمترمربع مسکن مهر از ۷۲۰۰ تومان به پنج هزار تومان کاهش یافته است.

 صومعلو با اشاره به اینکه سهم بیمه واحدهای مسکن مهر از متقاضی کسر می شود، افزود : این اقدام موجب کاهش هزینه های تامین مسکن مهر شده است تا متقاضیان واجد شرایط با هزینه کمتری بتوانند مسکن مورد نیاز خود را تامین کنند .

افزایش ۵۰ درصدی سهم بخش مسکن در رشد اقتصادی کشور

معاون امورمسکن و ساختمان وزیرراه و شهرسازی  همچنین گفت: سهم بخش مسکن دررشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ به حدود ۵۰ درصد رسید.

صومعلو با استناد به آمارهای منتشر شده بانک مرکزی افزود: سهم بخش مسکن در رشد اقتصادی کشور درسال ۸۸ حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بود اما  سال گذشته رشد ۵۰ درصدی را به ثبت رساند.

وی ارتقای جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور را گویای توجه ویژه دولت به این بخش دانست و گفت: بخش مسکن همچنین بالاترین رقم ایجاد اشتغال افراد تحصیل کرده و کارآمد در این عرصه را به خود اختصاص داده است.

واحد خبر – صومعلو توجه ویژه دولت به بخش مسکن را یکی از عوامل کاهش نرخ رشد تورم در کشور دانست و برتداوم حمایت های دولت برای ارتقای بیشتر جایگاه این بخش در اقتصاد کشور تاکید کرد .