تصاویری از ازدواج زوج جوان در کمپ جنبش ۹۹درصدی، هلند – ۷عکس


اولاین کنستانس هیجکامپ و گیگز یسکنز ماه گذشته در کمپ جنبش ۹۹% در بورسپلین آمستردام ازدواج کردند.
به گزارش بی حرف ، معترضین نظام سرمایه داری در آمستردام از اکتبر۲۰۱۱ در بورسپیلین چادرهایی برپا کرده اند.

تصاویر