مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین گفت: هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به ازای هر سال ۱٫۵ سال در زمان بازنشستگی محاسبه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محسنی در این باره اظهار داشت: سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال ۱٫۵ سال محاسبه خواهد شد.

وی تصریح کرد: بیمه شدگانی که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته اند با توجه به یکی از بندها می توانند از مزایای بازنشستگی بهره مند شوند.

محسنی گفت: افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته و حق بیمه مدت یاد شده را به صندوق پرداخته اند می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

وی افزود: همچنین کسانی که فاقد شرایط سابقه مقرر در بند یادشده بوده لیکن متقاضی استفاده از سایر ضوابط بازنشستگی مقرر در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی هستند و حداقل یک سال در کارهای سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته باشند، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه آنان در کارهای سخت و زیان آور ۱٫۵ سال محاسبه خواهد شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین یادآورشد: مشمولین بند ب با احتساب مجموع سوابق پرداخت حق بیمه سخت، زیان آور و عادی برابر ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آن مستلزم دارا بودن ۳۰ سال سابقه با سن ۵۰ سال تمام یا ۲۰ سال سابقه با سن ۶۰ سال تمام هستند.

وی اظهارداشت: متقاضیان دارای شرایط قانونی می توانند جهت ارائه درخواست بازنشستگی به شعب تامین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه خود مراجعه کنند.