رضا زارعی با اشاره به اینکه بیشترین سطح زیر کشت باغهای استان در شهرستان کرمانشاه قرار دارد، گفت: از میزان سطوح باغهای این شهرستان، ۹ هزار و ۹۷ هکتار باغهای آبی و یک هزار و ۲۶۳ هکتار باغهای دیم است و بیشترین محصول تولیدی این شهرستان گردو و انگور است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با اعلام اینکه بیشترین سطح باغهای شهرستان کرمانشاه در منطقه بیلوار است، تصریح کرد: از مجموع باغهای این شهرستان، ۹ هزار و ۴۸۰ هکتار مثمر و ۸۸۰ هکتار غیر مثمر است.

زارعی در پایان با اشاره به انتخاب استان کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی و با در نظرگرفتن استعدادهای طبیعی و پتانسیل های بالقوه، افزود: با توجه به بررسی های اولیه و منابع آبی موجود از جمله سد گاوشان، مطالعاتی برای توسعه باغهای آبی در اراضی درجه ۲و۳ حاشیه کانال انشعاب یافته، از این سد وحاشیه رود خانه قره سو انجام شده که در صورت تخصیص وانتقال آب وانجام مطالعات جامع کاربردی از هر لحاظ می توان برنامه های مطلوبی در راستای توسعه باغهای شهرستان کرمانشاه به اجرا در آورد.

منبع : مهر