به گزارش افق به نقل از فارس، کمال الجنزوری در واپسین ساعات شب گذشته اعضای کابینه ۲۳ نفری خود را اعلام کرد که به شرح زیر می‌باشند:

ـ جمال العربى وزیر: آموزش و پرورش؛ “جدید”.

ـ حسین خالد وزیر:  آموزش عالی؛ “جدید”.

ـ محمد إبراهیم على: وزیر آثار باستانی؛ “جدید”.

ـ عادل عدوى: وزیر بهداشت؛ “جدید”.

ـ شاکر عبد الحمید: وزیر فرهنگ؛ “جدید”.

ـ عادل عبد الحمید: وزیر دادگستری؛ “جدید”.

ـ نجوى خلیل: وزیر خوار و بار؛ “جدید”.

ـ عبد الرحیم قناوى: وزیر داخلی؛ “جدید”.

ـ وائل الدجوى: وزیر مسکن؛ “جدید”.

ـ عبد المعز بالله عبد الفتاح: وزیر ورزش؛ “جدید”.

ـ سید الباسطویسى: وزیر نیروی کار؛ “جدید”.

ـ ممتاز السعید: وزیر دارایی؛ “جدید”.

ـ صلاح یوسف: وزیر کشاورزی و احیای اراضی؛”قدیم”.

ـ فایزه أبو النجا: وزیر همکاری‌های اجتماعی؛ “قدیم”.

ـ حسن یونس: وزیر برق و انرژی ” قدیم “.

ـ أسامه هیکل: وزیر اطلاع رسانی؛ ” قدیم “.

ـ جوده عبد الخالق: وزیر تامین اجتماعی؛ “قدیم”.

ـ هشام قندیل: وزیر آبیاری؛ “قدیم”.

ـ محمد کامل عمرو: وزیر امور خارجه؛ “قدیم”.

ـ محمود عیسى: وزیر صنایع؛ “قدیم”.

ـ محمد عبد الفضیل القوصى: وزیر اوقاف؛ “قدیم”.

ـ محمد عبد القادر سالم :وزیر ارتباطات؛ “قدیم”.

ـ عبد الله غراب: وزیر نفت؛ “قدیم”.

ـ منیر فخرى عبد النور: وزیر سیاحت و گردشگری؛ “قدیم”.

به این ترتیب ملاحظه می‌شود که کابینه الجنزوری دربردارنده تغییر و تحولی اساسی نبوده و ۱۲ وزیر از کابینه عصام شرف همچنان در پست‌های خود ابقا شده‌ و تغییرات صورت گرفته تغییر و تحولاتی صوری و شکلی بوده‌اند.