عکس   سی ثانیه به این دختر نگاه کنید سپس …

 

۳۰ثانیه بر روی ستاره قرمز رنگ روی بینی دختری که در زیر میبینید خیره شوید. سپس روی یک دیوار یا کاغذ سفید نگاه کرده و مرنب پلک بزنید. نتیجه جالب خواهد بود!

 

 عکس   سی ثانیه به این دختر نگاه کنید سپس …