مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از ادغام صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا با این بانک در آینده نزدیک خبر داد.

مصطفی پور به خبرنگاران گفت : بانک قرض الحسنه مهر ایران که هم اکنون ۳۷۲ شعبه دارد با اضافه شدن ۲۰۰ شعبه صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا با بیش از ۵۷۰ شعبه به نام های احتمالی بانک قرض الحسنه امام رضا یا بانک قرض الحسنه مهر امام رضا در آینده نزدیک فعالیت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: صندوق مهر امام رضا تاکنون مأموریت های ایجاد مسکن ، اشتغال و کمک به ازدواج را در برنامه خود داشت که در حال حاضر کمک به ازدواج به شبکه بانکی واگذار شده و تمرکز اصلی این صندوق روی اشتغال است .