در سفر هیات حقوق بشری ایران به نیویورک، این هیات با دبیرکل سازمان ملل دیداری داشت و از وی برای سفر به ایران دعوت کرد.

دبیرکل سازمان ملل قول داده است که به ایران سفری داشته باشد و از نزدیک با فعالیت های حقوق بشری کشورمان آشنا شود.