عانات کام ، دختری که متهم به کپی گرفتن از دو هزار سند ارتش اسرائیل است ، روز گذشته سرانجام برای گذارندن ۴ سال محکومیت خود راهی زندان شد.

عانات روزنامه‌نگار اسراییلی است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ در طول ۲ سال خدمت خود در ارتش اسراییل و کار در دفتر فرمانده ارتش اسرائیل، دو هزار سند مهم و محرمانه و حتی دستورات فوق محرمانه فرماندهی ارتش اسرائیل را کپی کرده تا در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد.

او پس از پایان سربازی، این اسناد را ابتدا به خبرنگار نظامی روزنامه یدیعوت آخرونوت می‌دهد تا از آن استفاده کند، اما آن خبرنگار با وقوف به اهمیت و فوق محرمانه بودن سندها ترجیح می‌دهد که پای خود را وارد ماجرایی چنین عظیم نکند، اما درعین حال این موضوع را با نهادهای امنیتی اسرائیل نیز در میان نمی‌گذارد.

نگرانی اصلی مقامات اسرائیل از ۱۹۵۰ سندی است که اوری بلاو -خبرنگاری که با عانات در ارتباط بوده – با خود به لندن برده‌است.

به گفتهٔ ارتش اسراییل این یکی از جدی‌ترین بحران‌هایی است که امنیت اسراییل را در دههٔ اخیر تهدید می‌کند/بی حرف


http://www.biharf.com/sites/default/files/imagecache/node_images_lightbox/mid_anakamm.jpeg


http://www.biharf.com/sites/default/files/imagecache/node_images_lightbox/cagea3.jpg

http://www.biharf.com/sites/default/files/imagecache/node_images_lightbox/cagea4.jpg