دستگاه قضایی با حساسیت و جدیت موضوع رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر را پیگیری می کند و مردم مطمئن باشند که در این پرونده به هیچ وجه ضعیف کشی نخواهد شد.معاون اول قوه قضاییه گفت: فساد مالی در این پرونده آشکار است و بدون تردید برخورد دستگاه قضایی با متخلفان و فاسدان عبرت آمیز خواهد بود.
به گزارش واحد مرکزی خبر معاون اول قوه قضاییه درگفت و گو با خبرنگاران در شیراز گفت: در پرونده فساد مالی اخیر جدیت دستگاه قضایی روشن است و قضات عالی رتبه و مجرب موضوع را رسیدگی می کنند.
وی گفت: هرکس در هر پست و مقامی اگر در این پرونده تخلفی داشته باشد و تخلف آن اثبات شود بدون چشم پوشی و اغماض به جزای خود خواهد رسید.

حجت الاسلام رییسی افزود : برخی در این پرونده از تاثیر پذیری دستگاه قضایی سخن گفته اند درحالیکه ما از هیچ موضعی تاثیر پذیری نداریم و صرفاً خداوند را  ناظر بر اعمال قضایی خود می دانیم.
وی گفت: کسانی که منتظرند تا سفارش آنها برای این پرونده پذیرفته شود ، بدانند که ما از هیچ مقامی سفارش نمی پذیریم و از حق و عدل عدول نمی کنیم و انتظاری که این افراد ازدستگاه قضایی دارند انتظاری قانونی و مبتنی بر حق نیست.