اعتراض نمادین دختران دانش آموز به خطرات ناشی از قاچاق انسان و بهره کشی جنسی

حفظ دختران ازسوءاستفاده جنسی با این لباس