صبح امروز سه شنبه سیدمحمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات برای انجام آخرین دفاعیات در زمینه پرونده فساد اخیر بانکی به دادگاه احضار شد.

بر پایه این گزارش، گفته می شود متهمین پرونده اخیر فساد بزرگ بانکی برای دفاع از خود به دادگاه احضار شدند.

صبح امروز سه شنبه سیدمحمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات برای ادای آخرین توضیحات و دفاعیات به دادگاه احضار شد.

پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بزرگ بانکی طی ماه های گذشته مسائل و حواشی زیادی را برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرد. جابجایی و تغییر مدیران و اعضای هئیت مدیره برخی بانک های خصوصی و دولتی از جمله اقدامات ماه های گذشته محسوب می شود.