داشتن خانه ای  که بتوان در آن احساس آرامش کرد، آرزوی خیلی از جوانان ایران و حتی دنیاست؛ خانه ای بزرگ و راحت و با امکانات کامل اما این زوج چینی ظاهرا چندان به بزرگی خانه اهمیت نمی دهند، چرا که فضای ۸ متر مربعی پشت یک کامیون را برای زندگی و به عنوان ماوای خود برگزیده اند!

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر  - www.taknaz.ir

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر  - www.taknaz.ir

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر  - www.taknaz.ir

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر  - www.taknaz.ir

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر  - www.taknaz.ir

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر  - www.taknaz.ir

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر  - www.taknaz.ir

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر  - www.taknaz.ir

زندگی یک زوج چینی در خانه 8 متری + تصاویر  - www.taknaz.ir