در جریان کتک زدن داور بازی توسط بازیکنان چوکا سرپرست این تیم ناظر بازی را مقصر دانست.

خانی پور سرپرست چوکا می گوید که ناظر بازی مقصر اصلی در کتک خوردن داور،در بازی آنها با شهرداری دزفول بوده است:«قبل از بازی یک فرد ناشناس در کنار زمین بود که ما به ناظر بازی گفتیم او را از کنار زمین به بیرون هدایت کند.وقتی آن اتفاقات عجیب در آخر بازی افتاد این فرد تماشاگر نما یکی از کسانی بود که داور را کتک می زد.»

او در جواب عادل فردوسی پور که پرسید سرپرست شما و بازیکنان چوکا شروع کننده این درگیری بودند و داور را تا جایی که می خورد کتک زدند گفت:«من در جریان تمام اتفاقات هستم.خود ما هم از این اتفاق ناراحت هستیم.عده کثیری از تماشاگر نماها به داخل زمین ریختند و آن صحنه های زشت را رقم زدند.البته ما همان شب در باشگاه تشکیل جلسه دادیم و تصمیم گرفتیم که سرپرست خود را اخراج کنیم.اما به نظر من در کل ناظر بازی کم کاری کرد و باعث بروز این اختلافات شد.»/خبرآنلاین