دعوای سنجاب و کبوتر به خاطر چند تا تخمه/عکس
بدون شرح!
دعوای سنجاب و کبوتر به خاطر چند تا تخمه