در هفته گذشته صربها در اعتراض به جمع آوری موانع مرزی توسط ناتو دست به اعتراض زدند.