در یکی از منازل منطقه باغ بمید شهرستان سیرجان ، مرغی به سگ صاحبخانه برای نگهداری از توله هایش کمک می کند .

بگفته صاحبخانه ، پس از آنکه سگ خانگی وی ۹ توله به دنیا آورد یکی از مرغهای خانه به کمک سگ مادر رفت و شبانه روز با حضور در نزدیکی او ، در نگهداری توله هایش کمک می کند .

این مرغ هنگام شیرخوردن توله ها ، در کنار سگ مادر قرار میگیرد و حشرات را از توله ها دور میکند و در غیاب سگ مادر ، سعی میکند توله ها را تا حد امکان زیر پر و بال خود بگیرد /واحد خبر