ارواح جنگ جهانی دوم
عکاس خلاق روسی، سرگی لارنکوف تصاویر قدیمی جنگ جهانی اول را دقیقا در مکانی که عکس گرفته شده بود مجدد عکاسی کرده و آن ها را بایکدیگر تلفیق کرده است. محل گرفته شدن این عکسها در آلمان، فرانسه، پراگ، وین و… است.