در راستای تصمیمات کمیته منتخب دولت در خصوص اختلاس اخیر، ‘ولی الله ضرابیه’، مدیرعامل بانک سامان به طور رسمی توسط بانک مرکزی از سمت خود برکنار شد.

به گزارش نسیم‌ پس از آنکه کمیته منتخب دولت به این نتیجه رسیدند که مدیران عامل بانک‌های ملی، سامان و صادرات به دلیل قصور در جریان اختلاس اخیر از کار برکنار شوند امروز صبح بانک مرکزی به طور رسمی‌ ولی الله ضرابیه مدیرعامل بانک سامان را از کار برکنار کرد.