بحران در تغذیه زندانیان زیمباوه

بحران غذایی در زندان های زیمباوه
به گزارش پرس تی‌وی، پلیس زیمباوه می‌گوید، با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی، دیگر نمی‌تواند بابت تغذیه مظنونان ارتکاب جرم که در بند پلیس هستند، پولی پرداخت کند.

مارتا موفولو، معاون کمیسر پلیس زیمباوه گفت: ” ما دچار کمبود منابع شدیم و عملکرد و وظائف ما با این فشارها ( فشارهای مالی) صدمه می‌بیند. در حال حاضر نمی‌توانیم تغذیه کسانی که به ارتکاب جرم مظنون هستند و هچنین تغذیه شاهدان جرم را تأمین کنیم.

مولوفو اخطار داد در صورتی که بستگان مظنونان به ارتکاب جرم غذایی برای آنها تدارک نبینند، زندگی آنها در معرض خطر خواهد بود.

بر اساس قانون اساسی زیمباوه، افرادی که به اتهام جرم دستگیر می‌شوند، قبل از آنکه به دادگاه احضار شوند و به زندان برده شوند، باید ۴۸ ساعت در پاسگاه پلیس نگه‌داری شوند.

اختلاف نظر بر سر ترکیب دولت میان موگابه، رئیس جمهور زیمباوه و رقیب دیرین او، مورگان تسوانگیری، نخست وزیر زیمباوه در سال ۲۰۰۹ باعث افت شدید اوضاع اقتصادی در این کشور شد.

بر اساس گزارش‌ها اوضاع اقتصادی زیمباوه در حال حاضر رو به بهبود است.