تاپ ناپ: سیک ، دینی یکتاپرستی است که در سده پانزدهم میلادی در منطقه پنجاب هند بنیان نهاده شد. این آیین با بیش از ۳۰ میلیون پیرو، پنجمین دین سازمان‌یافته جهان است. محمود غزنوی از سلطان‌های مسلمان بود که در قرن دهممیلادی، به هندوستان حمله کرد. در قرن یازدهم، پادشاهان مسلمان بر سرزمین‌های هند تسلط یافتند. پادشاهان مسلمان، از ابتدا به دین هندو با دید کفر و شرک و بددینی می‌نگریستند نخستین بار محمود غزنوی دستور داد که بزرگ‌ترین بتخانه هند مشهور به سومنات را ویران کنند و بت‌های آن را بشکنند.

بسیاری از هندوها بهاجبار دین اسلام را اختیار کرده بودند. در چنین شرایطی، آیین سیک در حقیقتمانند پلی میان هند و اسلام بود؛ از این رو آیین و اعتقادات مردم پیرو سیکبا اسلام مشابهت های زیادی دارد. حتی آرم و نماد این پیروان مشابه کلمه الله میباشد. در این آلبوم تاپ ناپ جنگجویان این دین را با سلاح ها و لباس های سنتی مشاهده میکنید. این عکس ها را عکاس آمریکاییبه نام مارک هارتمن گرفته است.

جنگجویان سیک +عکس

جنگجویان سیک +عکس

جنگجویان سیک +عکس

جنگجویان سیک +عکس

جنگجویان سیک +عکس

جنگجویان سیک +عکس

جنگجویان سیک +عکس