خانم «فاطمه صالحی» نوازنده کم توان جسمی در حضور رئیس جمهور (همایش بیمه سلامت همگانی) اقدام به نواختن «سنتور» کردند.