پیام صادقیان که شب گذشته به برنامه خط قرمز دعوت شده بود، هنگام پخش تصاویری از پدرش حسابی گریه کرد.

پیام صادقیان به یاد حسن صادقیان اشک ریخت

در لحظات پخش تصاویری در خصوص حسن صادقیان فرزند او به شدت گریه کرد