تسنیم: آیت الله جنتی ، دبیرشورای نگهبان به رییس دفتر مقام معظم رهبری درباره یک اصل قانون اساسی نامه یی ارسال کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: درمورد بند یک ، سوال دوم یعنی «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید»، با توجه به اینکه اصل طرح یا پیشنهاد به صراحت اصل ۷۵ قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده، بنابراین قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نیست. درخصوص سایر موارد، این شورا به نظر تفسیری نرسید. درج عبارت «از محل صرفه جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج، عبارت «پیش بینی در بودجه سنواتی»، بدون تامین منبع و نیز درج عبارت های «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید مذکور در اصل ۷۵ قانون اساسی محسوب نمی گردد.