• ایران خودرو

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
 • ۱۲,۷۸۱,۰۰۰
 • ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
 • ۱۴,۵۴۶,۰۰۰
 • ۲۶,۳۰۰,۰۰۰
 • ۲۳,۵۸۷,۰۰۰
 • ۲۸,۲۰۰,۰۰۰
 • ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
 • ۲۹,۳۰۰,۰۰۰
 • ۲۶,۶۳۲,۰۰۰
 • ۳۱,۶۰۰,۰۰۰
 • ۲۸,۶۷۰,۰۰۰
 • ۳۰,۱۰۰,۰۰۰
 • ۲۸,۶۳۵,۰۰۰
 • ۳۳,۲۰۰,۰۰۰
 • ۳۰,۰۷۰,۰۰۰
 • ۳۵,۷۰۰,۰۰۰
 • ۳۰,۴۶۷,۰۰۰
 • ۳۷,۲۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۷۸۰,۰۰۰
 • ۲۹,۶۰۰,۰۰۰
 • ۲۵,۸۰۰,۰۰۰
 • ۳۲,۷۰۰,۰۰۰
 • ۲۷,۶۹۵,۰۰۰
 • ۳۲,۷۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۳۰۰,۰۰۰
 • ۲۹,۳۰۰,۰۰۰
 • ۳۲,۸۰۰,۰۰۰
 • ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۱۰۰,۰۰۰
 • ۲۹,۲۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۶۰۰,۰۰۰
 • ۳۶,۸۰۰,۰۰۰
 • ۳۰,۶۶۱,۰۰۰
 • ۴۰,۲۰۰,۰۰۰
 • ۳۲,۷۵۰,۰۰۰
 • ۴۰,۱۰۰,۰۰۰
 • ۴۳,۶۰۰,۰۰۰
 • ۳۴,۲۸۱,۰۰۰
 • ۴۳,۲۰۰,۰۰۰
 • ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۳۰۰,۰۰۰
 • ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
 • ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
 • ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
 • ۳۸,۴۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۴۳۱,۰۰۰
 • ۳۸,۸۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۹۴۴,۰۰۰
 • ۳۵,۳۰۰,۰۰۰
 • ۳۰,۹۶۱,۰۰۰
 • ۴۰,۶۰۰,۰۰۰
 • ۳۶,۱۵۱,۰۰۰
 • ۴۸,۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۱,۹۱۶,۰۰۰
 • ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰
 • ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰
 • سایپا

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
 • ۱۷,۱۶۹,۰۰۰
 • ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۹۱۹,۰۰۰
 • ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
 • ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
 • ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۳۶۶,۰۰۰
 • ۱۸,۷۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۸۵۷,۰۰۰
 • ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
 • ۱۸,۴۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
 • ۱۶,۶۰۰,۰۰۰
 • ۱۴,۸۷۹,۰۰۰
 • ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
 • ۱۶,۰۶۶,۰۰۰
 • ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۴,۹۸۰,۰۰۰
 • ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
 • ۱۴,۵۰۱,۰۰۰
 • ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۴۳۸,۰۰۰
 • ۲۱,۳۰۰,۰۰۰
 • ۱۹,۴۲۹,۰۰۰
 • ۲۰,۷۰۰,۰۰۰
 • ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
 • ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۵۵۶,۰۰۰
 • ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۰۶۴,۰۰۰
 • ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
 • ۱۴,۷۶۲,۰۰۰
 • ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۹۴۹,۰۰۰
 • ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۲۵۵,۰۰۰
 • ۲۰,۳۰۰,۰۰۰
 • ۱۸,۸۶۸,۰۰۰
 • ۲۳,۱۰۰,۰۰۰
 • ۲۰,۳۶۸,۰۰۰
 • ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۲۴۹,۰۰۰
 • ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
 • ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۷۴۲,۰۰۰
 • ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
 • ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
 • ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
 • ۲۵,۶۰۰,۰۰۰
 • ۲۳,۱۰۰,۰۰۰
 • ۲۱,۵۱۰,۰۰۰
 • ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
 • ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
 • ۲۲,۵۳۹,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
 • ۲۳,۵۴۰,۰۰۰
 • ۲۷,۹۰۰,۰۰۰
 • ۲۵,۳۹۰,۰۰۰
 • ۳۰,۱۰۰,۰۰۰
 • ۲۷,۹۶۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۲۵,۸۷۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۲۶,۴۲۰,۰۰۰
 • ۷۸,۲۰۰,۰۰۰
 • ۷۲,۶۵۰,۰۰۰
 • پارس خودرو

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰
 • ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰
 • ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰
 • ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
 • ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
 • ۷۶,۷۷۹,۰۰۰
 • ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ۸۴,۵۰۰,۰۰۰
 • ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ۶۴,۹۶۶,۰۰۰
 • ۳۵,۶۰۰,۰۰۰
 • ۴۰,۷۰۰,۰۰۰
 • ۳۶,۱۴۷,۰۰۰
 • ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
 • ۳۸,۱۸۴,۰۰۰
 • ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
 • ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
 • ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۸۶,۶۶۲,۰۰۰
 • ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ۶۵,۲۷۷,۰۰۰
 • کرمان خودرو

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۴۷,۲۰۰,۰۰۰
 • ۴۲,۹۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
 • ۵۰,۳۰۰,۰۰۰
 • ۴۷,۰۳۰,۰۰۰
 • ۶۲,۸۰۰,۰۰۰
 • ۵۷,۶۰۰,۰۰۰
 • ۶۴,۳۰۰,۰۰۰
 • ۶۰,۶۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • گروه بهمن

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
 • ۹۷,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۹۸,۵۰۰,۰۰۰
 • ۸۵,۵۰۰,۰۰۰
 • ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
 • ۳۹,۳۰۰,۰۰۰
 • ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
 • ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
 • ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
 • ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
 • ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ۶۹,۳۰۰,۰۰۰
 • ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
 • ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
 • ۶۲,۵۰۰,۰۰۰
 • ۷۱,۳۰۰,۰۰۰
 • ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
 • ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
 • ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
 • ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
 • ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
 • ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
 • ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
 • مدیران خودرو

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۲۱,۹۰۰,۰۰۰
 • ۲۰,۳۶۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۲۰,۹۰۰,۰۰۰
 • ۴۰,۶۰۰,۰۰۰
 • ۴۰,۷۳۰,۰۰۰
 • ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
 • ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
 • ۳۸,۹۰۰,۰۰۰
 • ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
 • ۶۳,۷۰۰,۰۰۰
 • ۶۴,۱۶۰,۰۰۰
 • راین

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۴۶,۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
 • زاگرس خودرو

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
 • مرتب خودرو

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰
 • ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۳۸,۵۵۶,۰۰۰
 • دیار خودرو

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
 • به زودی
 • ۶۱,۶۰۰,۰۰۰
 • ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
 • به زودی
 • ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ۵۸,۸۰۰,۰۰۰
 • ۵۷,۹۰۰,۰۰۰
 • ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
 • ۵۸,۴۰۰,۰۰۰