هرمز قلاوند مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ادامه تغییرات در این شرکت احکام جدیدی را برای “مدیر فناوری و ساخت داخلی کالا” و “رئیس پژوهش و فناوری” این شرکت صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد عطایی که پیش از این به عنوان رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مشغول بود  طی حکمی به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر فناوری و ساخت داخلی کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منصوب شد.

در این حکم از عطایی خواسته شده است با جلب همکاری، همفکری و به کارگیری کلیه منابع علمی و تجربیات تخصصی سازمان، تنگناها و معضلات موجود در مسیر توسعه بازرگانی نوین و متناسب با ماموریت های محوله و تقویت بنیه های مهندسی ساخت کالا را مورد مطالعه و شناسایی قرار داده و در قالب طرح های پیشنهادی استراتژیک و کاربردی به مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ارائه کند.
همچنین در حکمی دیگر باقر پور قاسم دارای   که پیش از این به عنوان مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون فعالیت داشت به عنوان رئیس پژوهش و فناوری این شرکت منصوب و جانشین عطایی شد.

در این حکم از وی خواسته شده است راهبری، سازماندهی و برنامه ریزی کلیه فعالیت های پژوهشی در سطح شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، کنترل و هدایت روش های تهیه و نگهداری اطلاعات تخصصی مورد نیاز به منظور امر پژوهش و توسعه، نظارت، هدایت و مشارکت در تهیه اطلاعات پیشرفتهای علمی، فنی و پژوهشی، کنترل و ساماندهی فعالیت های پژوهشی را در دستور کار خود قرار دهد.